• Ebook Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đại cương về tiếng Việt; âm tiết tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p dnulib 23/09/2023 6 0

 • Ebook Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tiếng Việt - Đại cương và ngữ âm" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: âm vị tiếng Việt; hệ thống âm vị tiếng Việt; vấn đề chính tả tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dnulib 23/09/2023 7 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam" nêu tổng quan hệ thống chính sách đối với giáo dục đại học và kết quả thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p dnulib 23/09/2023 5 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản lý nhà nước về giáo dục đại học - Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam" phân tích thực trạng chiến lược, chính sách đối với phát triển giáo dục đại học của Việt Nam thời gian qua; qua đó các tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị về quản lý giáo dục đại học...

   350 p dnulib 23/09/2023 5 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 1

  Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 1

  Cuốn sách "Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lí luận về giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non; mô hình tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p dnulib 23/09/2023 5 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 2

  Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p dnulib 23/09/2023 7 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Theo đúng đường lối nhân dân; Chính phủ là công bộc của dân; Tố chất dân và học cách làm dân; Sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p dnulib 23/09/2023 4 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hóa; Chân lý là cái gì có lợi cho dân; Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   266 p dnulib 23/09/2023 4 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở lý luận chính trị; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lý luận chính trị hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p dnulib 23/09/2023 5 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng lý luận chính trị ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chính trị trong điều kiện mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p dnulib 23/09/2023 12 0

 • Ebook Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca): Phần 1

  Ebook Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca): Phần 1

  Ebook "Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về người Thái ở Nghệ An; Nhuôn - làn điệu dân ca Thái Nghệ An;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   498 p dnulib 23/09/2023 4 0

 • Ebook Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca): Phần 2

  Ebook Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Ca dao - dân ca Thái Nghệ An (Tập 2: Dân ca)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xuối - làn điệu dân ca Thái Nghệ An; Tặc xáo khạch; Các bước hát đối đáp giao duyên truyền thống theo lối hát "Tặc xáo khạch"; Nội dung hát đối đáp giao duyên truyền thống theo lối hát "Tặc xáo khạch". Mời các bạn cùng tham khảo...

   444 p dnulib 23/09/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib