• Màng sinh chất

  Màng sinh chất

  Màng sinh chất: Là màng bao bọc khối sinh chất của tế bào của mọi cơ thể Thành phần hóa học: chủ yếu là protein, lipit, gluxit và một số chất khác. * Protein: Có nhiều loại protein nhưng chỉ có hai loại protein tham gia tạo nên màng sinh chất là protein sợi vắt qua màng và protein hình cầu có chức năng bám màng và trám lỗ. * Lipit: Có hai loại lipit tham gia...

   120 p dnulib 20/11/2012 561 2

 • plasma membrane

  plasma membrane

  The cell membrane or plasma membrane is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment. The cell membrane is selectively permeable to ions and organic molecules and controls the movement of substances in and out of cells. The basic function of the cell membrane is to protect the cell from its surroundings. It consists of the lipid bilayer with embedded proteins. Cell membranes are involved in a...

   35 p dnulib 20/11/2012 465 1

 • Application: International Trade

  Application: International Trade

  Application: International Trade Chapter 9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. .International Trade What determines whether a country imports or exports a good? Harcourt, Inc. items and derived items

   71 p dnulib 09/12/2012 455 2

 • Nhân (nucleus)

  Nhân (nucleus)

  Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình nhân đôi DNA và tổng hợp RNA. Mỗi tế bào có chứa một thể nhỏ hình cầu hoặc hình trứng gọi là nhân. Ở một số tế bào, nhân thường có vị trí khá cố định là trung tâm tế bào, ở một số tế bào khác nó...

   74 p dnulib 20/11/2012 438 2

 • Lục lạp

  Lục lạp

  Lục lạp là một trong ba dạng lạp thể (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. Lục lạp thường có hình bầu dục. Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép(hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu - gọi là chất nền (stroma) chứa prôtein ưa nước và các hạt nhỏ (grana). Số lượng lục lạp...

   29 p dnulib 20/11/2012 427 1

 • Nguyên phân - mitosis

  Nguyên phân - mitosis

  Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó nhiễm sắc thể nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ. Xảy ra cùng với nguyên phân là sự phân chia tế bào chất, các bào quan và màng nhân thành ra hai tế bào với thành phần bằng nhau. Nguyên phân...

   36 p dnulib 20/11/2012 424 1

 • Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  text is designed for an introductory probability course at the university level for sophomores, juniors, and seniors in mathematics, physical and social sciences, engineering, and computer science. It presents a thorough treatment of ideas and techniques necessary for a firm understanding of the subject. The text is also recommended for use in discrete probability courses. The material is organized so that the discrete and continuous...

   518 p dnulib 28/12/2012 422 1

 • Keeping the best

  Keeping the best

  Why retention matters to companies and their managers Why people stay – and why they leave Differentiating between individuals and employee segments Tip on managing for retention

   23 p dnulib 11/06/2013 405 1

 • Sợi vi ống

  Sợi vi ống

  ống mảnh hình trụ, không phân nhánh, có độ dài thay đổi, gặp riêng lẻ hoặc thành nhóm ở các tế bào nhân chuẩn. Thành của VÔ được tạo nên từ protein. Là bộ khung giúp tế bào giữ được hình dạng, tạo nên một phần cấu trúc của trung tử, thể gốc, lông rung, roi và tạo nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào, giúp cho sự chuyển động...

   33 p dnulib 20/11/2012 404 2

 • HTML BASIC

  HTML BASIC

  FUNDAMENTAL HTML Tags: HTML markup tags are usually called HTML tags HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like HTML tags normally come in pairs like and The first tag in a pair is the start tag, the second tag is the end tag. Start and end tags are also called opening tags and closing tags. FUNDAMENTAL HTML Document = Web Page HTML documents describe web pages, it contain HTML tags and plain text Structure of the web...

   32 p dnulib 06/12/2012 398 1

 • LẠP THỂ (PLASTIDE)

  LẠP THỂ (PLASTIDE)

  Lạp thể là những bào quan đặc trưng cho tế bào thực vật, có liên quan đến quá trình sinh tổng hợp các hydratcacbon đặc trưng cho sự trao đổi chất của thực vật. Người ta thường phân biệt hai nhóm lạp thể lớn: - Nhóm thứ nhất: bạch lạp - là lạp thể không có màu, gồm: + Lạp bột (amiloplast) là nơi tổng hợp tinh bột. + Lạp dầu (oleoplast) là nơi...

   35 p dnulib 20/11/2012 392 1

 • Security + Certification

  Security + Certification

  Understand network security, Understand security threat trends, Understand the goals of network security, Determine the factors involved in a secure network strategy, Security Certification Network security (Information Security) • Tasks of guarding digital information, which is typically processed by a computer (such as a personal computer), stored on a magnetic or optical storage device (such as a hard drive or DVD), and transmitted...

   643 p dnulib 20/11/2012 390 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số