• Tiểu luận_Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

    Tiểu luận_Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

    Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử sôi động nhất, hào hung nhất, oanh liệt nhất. Kể từ khi có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, thể hiện những bước nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Mở đầu là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám...

     20 p dnulib 06/12/2013 193 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số