• Bài giảng tin học đại cương

  Bài giảng tin học đại cương

  Có rất nhiều khái niệm về Tin học, song có thể hiểu Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin. Các quá trình này đƣợc nghiên cứu một cách hệ thống về mọi phƣơng diện: Lý thuyết phân tích, thiết kế, tính hiệu quả, việc cài đặt và các ứng dụng.

   68 p dnulib 13/04/2012 440 7

 • Công nghệ Web nâng cao

  Công nghệ Web nâng cao

  Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và nhu cầu công nghệ thông tin hóa ở các thư viện của các trường trung học và các trường đại học càng cao. Tổ chức quản lý và khai thác dữ liệu Thư viện điện tử là một vấn đề cấp bách trong môi trường thông tin hiện nay. Nhằm dễ dàng hơn cho việc quản lý tài liệu và học sinh, sinh viên...

   78 p dnulib 13/04/2012 348 2

 • Bài giảng tin học đại cương

  Bài giảng tin học đại cương

  Có rất nhiều khái niệm về Tin học, song có thể hiểu Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin. Các quá trình này đƣợc nghiên cứu một cách hệ thống về mọi phƣơng diện: Lý thuyết phân tích, thiết kế, tính hiệu quả, việc cài đặt và các ứng dụng.

   68 p dnulib 12/04/2012 431 4

 • Bài giảng tin học đại cương

  Bài giảng tin học đại cương

  Có rất nhiều khái niệm về Tin học, song có thể hiểu Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin. Các quá trình này đƣợc nghiên cứu một cách hệ thống về mọi phƣơng diện: Lý thuyết phân tích, thiết kế, tính hiệu quả, việc cài đặt và các ứng dụng.

   68 p dnulib 12/04/2012 378 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số