100 câu trắc nghiệm kinh tế học

Câu 1
 Nếu bạn mua một lon nước CocaCola:

 A: Bạn và người bán cùng có lợi.  B: Bạn sẽ có lợi còn người bán thì không nếu bạn mua vào lúc nửa đêm.  C: Người bán có lợi còn bạn sẽ thiệt vì phải trả tiền.  D: Người bán sẽ có lợi còn bạn chỉ có lợi khi trời nóng.

Câu 2 Nếu hàm hữu dụng đối với hai hàng hoá là Gà và Lợn của cô Lan có dạng là U = 5G2.L0.5. Khi đó tỷ lệ thay thế biên của G đối với L là:

A: MRSGL = -4G/L B: MRSGL = 4L.G C: MRSGL = 4G/L D: MRSGL = -4L/G

Câu 3 (đề thi năm 2009)
 Qui mô sản xuất tối ưu là qui mô sản xuất …

 A: ứng với điểm cực tiểu của đường chi phí bình quân dài hạn  B: ứng với điểm cực tiểu của đường chi phí biên dài hạn  C: có