Bài 1 - Giới thiệu luật dân sự Việt Nam

Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy được đảm bảo các biện pháp cưỡng chế của bộ máy nhà nước). Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu lực pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.