Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông bao gồm những nội dung về quan niệm về lãnh đạo & quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông; quy trình hướng tới học sinh; lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học hướng tới học sinh; vai trò người hiệu trưởng; sự lãnh đạo của nhà trường mang tính hỗ trợ;... Với các bạn chuyên ngành Quản lý giáo dục thì đây là bài giảng hữu ích.