Bài giang cơ học đất_ Chương 1

Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Khái quát sự hình thành và tính chất cơ lý của đất", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.