Bài giang cơ học đất_ Chương 6

Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Các phương pháp thí nghiệm hiện trường", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.