Bài giảng Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông

Bài giảng Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đánh giá thực trạng sản xuất nông - lâm nghiệp và tình hình hoạt động khuyến nông tại địa phương; Xây dựng cây vấn đề và cây mục tiêu; Xác định các giải pháp và hoạt động khuyến nông; Lập bảng kế hoạch hoạt động khuyến nông chi tiết hàng năm; Lập kế hoạch tài chính cho từng hoạt động khuyến nông, xác định đóng góp của các bên liên quan.