Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm CSDL, chức năng của CSDL, các đối tượng chính của CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL, Structure Query Language. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.