Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hoạt động của Web Service, chuẩn SOAP, xây dựng Web Service với NuSOAP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.