Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thuật ngữ “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” , khái
niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học.
Khái niệm “tư tưởng” ở đây không phải dủng với
nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá
nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống nh ng quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ c xâữ ể ệ ậ ể ượ y
dựng trên một nền tảng triết học thế giới quan và
phương pháp luận, nhất quán đại biểu cho ý chí,
nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc được hình
thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo
hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.