Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu với các ý chính được trình bày như sau: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn học đối với sinh viên.