Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông - Tài liêu bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapor.

Từ khóa: quản lý trường học, giáo dục

15 p dnulib_01 29/02/2012 283 8