Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot

Lịch sử phát triển robot. Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp, sông song. Phân tích Jacobi trong cơ cấu chấp hành nối tiếp, song song. Tĩnh học và phân tích độ cứng vững. Cơ cấu cổ tay. Cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai. Động lực học cơ cấu