Đa cộng tuyến

. Bản chất của đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + ... + βk X ki
Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các