Đào tạo về giới trong các trường đại học ở Việt Nam - Lê Anh Thư

Giáo dục và đào tạo về giới chính là một cuộc cách mạng thầm
lặng để xóa bỏ định kiến về giới, làm thay đổi nhận thức của nam giới về phụ nữ, thay đổi hành vi đối với các quan hệ giới ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Tham khảo nội dung bài viết "Đào tạo về giới trong các trường đại học ở Việt Nam" để nắm bắt chi tiết.