Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở

Bài báo này làm rõ vấn đề tích hợp trong dạy học hàm số ở sách giáo khoa Việt Nam và Canada cấp trung học cơ sở. Một thực nghiệm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc chuyển đổi giữa các hệ
thống biểu đạt của hàm số và việc vận dụng 4 bước của quá trình mô hình hóa vào giải quyết các bài toán thực tế cũng sẽ được chúng tôi đề cập.