Dạy - học tiếng Anh cho người Việt từ bình diện tư duy phản biện: Vấn đề lập luận trong giáo trình Life Pre-Intermediate

Để nâng cao hiệu quả việc dạy - học tiếng Anh, người học cần phát triển kỹ năng tư duy phản biện (TDPB). Đây là vấn đề không mới trong dạy - học ngoại ngữ trên thế giới, nhưng vẫn chưa được sinh viên Việt Nam thực hiện tốt khi sử dụng giáo trình do nước ngoài xuất bản.