Dây quấn phần ứng máy điện một chiều

Đây là phần dây quấn đặt trong các rãnh của lõi théo phần ứng