Đề cương ôn tập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé Cuối thế kỉ XIX, sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn vũ trang xâm lược, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. Thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế phản động, chính sách chuyên chế về chính trị. Chính sách văn hóa của chúng là chính sách “làm cho ngu dân để dễ trị”. Những chính sách nói trên của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam thay đổi: Từ một xã hội phong kiến độc lập trở thành một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.
Ngoài giai cấp địa chủ, giai cấp nông dân đã tồn tại từ trước, xuất hiện hai giai cấp mới là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.
Xã hội Việt Nam tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản gắn liền với nhau: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam, chủ yếu giữa nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với bọn thực dân và bè lũ tay sai.