Đề tài khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài khoa học "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam" có nội dung trình bày với kết cấu gồm các phần sau: Phần 1 giới thiệu, phần 2 trình bày mô hình lý thuyết và các nghiên cứu trước đây, phần 3 dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, phần 4 kết quả thực nghiệm, phần 5 kết luận.