Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi-bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

Đề tài khoa học "Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi-bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam" có mục tiêu chính là tìm hiểu rõ ràng về tầm quan trọng về rủi ro tỷ giá hối đoái trong tiến trình tạo ra lợi nhuận của các tổ chức phi tài chính.