Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế

Đề tài khoa học "Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế" có mục tiêu nghiên cứu là xem xét làm thế nào các ngân hàng đối mặt với rủi ro vĩ mô và tính bất định; đặc biệt hơn, nó kiểm tra mối quan hệ giữa rủi ro hệt hống ngân hàng với sự thay đổi và sự gián đoạn trong các điều kiện nền kinh tế.