Đề tài khoa học: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát - nghiên cứu thực tế tại Việt Nam

Đề tài khoa học "Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát - nghiên cứu thực tế tại Việt Nam" có mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu về tính độc lập của NHTW và mối quan hệ của tính độc lập của NHTW với lạm phát, kiểm tra xem liệu có tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa mức độc lập của NHNN Việt Nam và tỷ lệ lạm phát, đề xuất về tính độc lập của NHNN Việt Nam phù hợp thực tiễn hiện tại.