Đề tài khoa học: Vai trò dẫn dắt tỷ suất sinh lợi của Mỹ và Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á

Đề tài khoa học "Vai trò dẫn dắt tỷ suất sinh lợi của Mỹ và Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á" đã hoàn thành với nội dung trình bày được chia làm 4 phần: Phần 1 giới thiệu, phần 2 trình bày tổng quan nghiên cứu, phần 3 phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, phần 4 kết quả nghiên cứu, phần 5 thảo luận kết quả nghiên cứu.