Đề tài: "Xuất khẩu thủy sản Việt Nam"

Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và pháp triển do nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia