Diện mạo lí luận – phê bình văn học trong phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975

Lí luận - phê bình văn học trong “Phong trào Bảo vệ văn hóa dân tộc” ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 thực sự đã được xây dựng một cách hệ thống với nhận thức tiến bộ trong quan điểm, sâu sắc trong nhận định, khoa học trong lập luận và trình bày Lữ Phương và Nguyễn Trọng Văn là các tác giả đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Phong trào văn học này. Tuy còn nhiều hạn chế trong quan điểm, trong nhận định, nhưng những đóng góp của họ là không thể phủ nhận.