Động lực học ứng dụng về sóng mặt đại dương - Quyển 1

Trong 20 năm qua nhân loại ngày càng tích luỹ thêm các kiến thức về
động lực các sóng mặt đại d-ơng. Do nhu cầu thuần tuý khoa học, ngành
nghiên cứu địa vật lý đã thu đ-ợc những thành tựu nhất định. Một loạt những
tiến bộ đã đạt đ-ợc do số l-ợng các dự án lớn về xây dựng cảng ngoài khơi và
dọc bờ biển ngày càng tăng. Với một dự án lớn thì không những cần dự báo
thận trọng về điều kiện sóng gần nơi thi công công trình, mà còn cần có
những tin cậy về tác động của sóng lên công trình và của bản thân công trình
lên môi tr-ờng xung quanh. Để có những hiểu biết khoa học, kỹ thuật tổng
quát về sóng đại d-ơng, các ch-ơng trình nghiên cứu và đào tạo đã hình
thành ở nhiều tr-ờng đại học và trong các ngành khác nhau trên thế giới.