Ebook Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng: Phần 1 tuyển tập các quy chuẩn, quy phạm, nghị định, quyết định, thông tư,... của các cấp, ngành về quản lý giống cây trồng nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng pháp luật, từ đó thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây trồng.