Ebook Giải pháp Keynes: Phần 1 - Paul Davidson

Ebook Giải pháp Keynes đưa ra những đề xuất và kế hoạch chi tiết cho chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, luật và quy định cho thị trường tài chính và tiền lương. Phần 1 cuốn sách gồm các chương: Sức ảnh hưởng của tư tưởng lên chính sách, những tư tưởng và chính sách đã gây ra cuộc khủng hoảng,... Đây là một cuốn sách hay về kinh tế toàn cầu.