Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sử: Phần 1

Nội dung chính của ebook "Một số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sử" là đi sâu vào việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử theo hướng tích cực hóa việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Phần 1 của ebook gồm những chuyên đề sau: Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, chuẩn bị và tiến hành bài học lịch sử ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.