Ebook Một số nền văn hóa cổ ở Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Hoàng Xuân Chinh

Ebook “Một số nền văn hóa cổ ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu về các nền văn hóa khảo cổ với những phế tích kiến trúc cung điện, đền miếu, chùa tháp cùng các thành quách, mộ táng, lò nung gốm được phát hiện khắp trong Nam ngoài Bắc và miền Trung. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung: Lớp người khai phá đầu tiên – con người và văn hóa thời đại đá cũ; Bước vào nền kinh tế sản xuất – con người và văn hóa thời đại đá mới; Các chặng đường hình thành nhà nước – văn hóa thời đại kim khí.