Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục - NXB Hà Nội

Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục có kết cấu trình bày nội dung gồm 5 chương: Chương 1 trình bày hệ thống hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục, chương 2 đề cập đến các quy định về nhà trường và hiệu trưởng, chương 3 nêu lên nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức trong trường học, chương 4 trình bày chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chương 5 quyền trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.