Ebook Tuyển tập V.IA.Propp (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn hóa dân tộc

Phần 1 của cuốn Tuyển tập V.IA.Propp (Tập 1) có nội dung gồm phần mục lục và hình thái học truyện cổ tích. Trong đó phần mục lục của cuốn sách giới thiệu lời nói đầu của cuốn sách và ghi chú của người biên tập; phần hình thái học truyện cổ tích bao gồm các phần giới thiệu, lịch sử vấn đề, chức năng của nhân vật hành động, sự đồng hóa, một vài yếu tố khác của truyện cổ tích, các trường hợp của những nhân vật hành động, truyện cổ tích với tính cách một toàn thể.