Ebook Văn kiện Đảng trong dạy - học lịch sử

Ebook Văn kiện Đảng trong dạy - học lịch sử có kết cấu trình bày nội dung gồm 3 chương: Chương 1 việc sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, chương 2 những vấn đề lịch sử trong văn kiện Đảng được sử dụng vào dạy học ở trường phổ thông, chương 3 trình bày phương pháp sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông.