Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số là chủ trương đúng giúp các em học tập tốt hơn. Bài viết đánh giá việc dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số.