Giải pháp phát triển du lịch Homestay tại các cù lao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết đề xuất 4 giải pháp phát triển du lịch Homestay tại các cù lao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc phân tích thực trạng tham gia tổ chức du lịch homestay của công đồng, đồng thời nhận định những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hình du lịch homestay.