Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trong điều kiện hiện nay - một vấn đề cần quan tâm

Giáo dục lý luận chính trị là một nội dung trong giáo dục con người toàn diện và có ý nghĩa quan trọng trong các trường đại học hiện nay. Bởi vì, giáo dục lý luận chính trị góp phần hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản trong nhân cách sinh viên, cho sinh viên phương pháp luận khoa học, giúp họ có một công cụ nhận thức sâu sắc để định hướng và hành động trong thực tiễn, có phẩm chất đạo đức trong sáng.