Giáo trình: Độc tố tâm lý

Trong cuộc sống hằng ngày của con người, thì họ luôn tiếp phải tiếp xúc với nhiều sự
vật, sự việc cũng như nhiều mối quan hệ giao tiếp giữa người với người và xoay quanh
những vấn đề này là những biểu hiện tâm lý để phản ánh lại chúng, nhằm đáp ứng các
nhu cầu khách quan của cơ thể và giải đáp cho các tác động từ bên ngoài, để đáp ứng
được những yêu cầu này thì hoạt động tâm lý con người phải có tính liên tục và đầy đủ
tức là con người phải chịu tác động các yếu tố tâm lý từ bên ngoài vào trong nhận thức,
suy nghĩ của bản thân và có tác động tâm lý ngược trở lại môi trường bên ngoài bằng
những hình ảnh, cử chỉ, hành động, lời nói. Và từ sự tác động tâm lý qua lại theo hai
chiều là kéo theo là những vấn đề, những tác động xấu xuất hiện làm suy giảm thể
trạng thần kinh, sức khỏe của con người, có thể gọi các tác động xấu đó là “ Độc tố
tâm lý”