Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1 - NXB Xây dựng

Phần 1 của cuốn giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.