Hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam và hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam qui định: Đảng là một tổ chức
chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên
tắc tổ chức cơ bản. Nội dung của nguyên tắc đó là:
- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.