Hoạt động chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trong quá trình dạy học toán - một nghiên cứu lí thuyết

Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ nội hàm của chiếm lĩnh tri thức trong dạy học, các thể hiện của chiếm lĩnh tri thức trong dạy học toán, đưa ra các căn cứ làm điểm tựa đề xuất 6 hoạt động chiếm lĩnh tri thức đó là: Hoạt động suy luận có lí và dự đoán, hoạt động liên tưởng và huy động kiến thức, hoạt động phê phán, hoạt động ngôn ngữ, hoạt động phát hiện vấn đề thông qua nghiên cứu, quan sát các hoạt động phát hiện, thực hành quy tắc thuật giải, tựa thuật giải.