Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

Bài viết với nội dung hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam đã nổ lực vận động và nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, hoạt động dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Một bước tiến lớn để nâng cao tầm quan trọng của công tác thư viện trong môi trường học tập và nghiên cứu. Với sự đầu tư thích đáng như vậy, thì ngành thư viện đại học cũng có quyền mong chờ vào lớp lớp sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học là thế hệ người sử dụng thư viện chuyên nghiệp. Thế nhưng số bạn đọc bước vào thư viện đại học biết cách sử dụng thư viện đúng cách vẫn không phải là số đông như mong đợi. Điều này là một thách thức lớn cho hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam, đặc biệt sự tiếp nhận quay vòng liên tục các đợt sinh viên mới theo từng niên khóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.