Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

Các doanh nghiệp đều sản xuất một hay nhiều sản phẩm và sản phẩm là bộ phận hợp thành chính yếu nhất của hỗn hợp marketing. Do vậy, việc lập kế hoạch sản phẩm và phát triển sản phẩm có vai trò quyết định. Doanh nghiệp phải xác định các đặc tính của sản phẩm mà khách hàng của họ ưa chuộng nhất để thiết kế sản phẩm cho phù hợp. Các vấn đề về nhãn hiệu, bao bì, nhãn mác, và các dịch vụ hỗ trợ cũng cần được xem xét.