Kết quả khảo sát cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học về một số áp lực mới trong dạy học

Bài viết tập trung phân tích kết quả khảo sát hai yếu tố được cho là gây nên những áp lực căng thẳng, mệt mỏi cả về thể chất, tinh thần của GV đồng thời cũng là động lực để phát triển năng lực đội ngũ CBQL, GV trong thời gian gần đây.