Kinh tế chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra những quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn thực hiện công cuộc đổi ,mới toàn diện đấ nước ta. Trong lĩnh vực kinh tế quá trình đổi mới trong nông nghiệp Việt Nam diễn ra tương đối sớm. Dựa trên cơ sở nghiên cứu,tổng sáng kiến của nhiều địa phương, ngày 13-1-1981...