KINH TẾ HỌC VI MÔ

KINH TẾ HỌC VI MÔ

.Kinh tế học là gì?
• Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật có tính phổ quát về sự khan hiếm • Quy luật khan hiếm: Mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả