Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông Phân Lạch - ứng dụng cho sông cửu Long

Luận án tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - ứng dụng cho sông cửu Long" đã hoàn thành với kết cấu nội dung gồm 4 chương: Chương 1 tổng quan về các thành tựu nghiên cứu về công trình chỉnh trị sông Phân Lạch, chương 2 cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu về các đặc trưng sông Phân Lạch và bố trí không gian công trình chỉnh trị các đoạn Phân Lạch trên sông cửu long, chương 4 ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế chỉnh trị đoạn sông Phân Lạch.